امید شلمانی

عکاس، مدرس هنر و هنرمند تجسمی
دانش آموخته گرافیک