سحر موسوی

بنده خانوم سحر موسوی هستم
متولد ۶۷. کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران
عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران
نمایشگاه گروهی در سال ۹۸ در گالری شیرین
نمایشگاه گروهی در سال ۹۸ خانه هنرمندان
نمایشگاه گروهی در سال ۹۷ در پاریس.
نمایشگاه گروهی در سال ۹۶ گالری لاله
نمایشگاه گروهی در سال ۹۵ گالری شمس