سعید محمودی

سومین نمایشگاه فیگوراتیو با عنوان بیماری، گالری ایرانشهر ۱۳۹۸
نمایشگاه آثار نقاشی و حجم بررسی تحول هنر معاصر ایران، گالری فریا/اسپینانس ۱۳۹۸
جشنواره نمکی تالاب کجی نهبندان ۱۳۹۸
ششمین بینال مجسمه های شهری تهران ، فرهنگستان هنر ۱۳۹۷
اولین سمپوزیوم ملی سنگ پرند،بخش اصلی ۱۳۹۷
نمایشگاه گروهی تصویرسازی دانشجویان هنرهای زیبا،گالری ایران ۱۳۹۷
نمایشگاه گروهی مجسمه سازی ،گنجینه فرهنگ هنریزد ۱۳۹۷
هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران،موزه هنرهای معاصر ۱۳۹۶
پنجمین بینال مجسمه های شهری تهران ، فرهنگستان هنر ۱۳۹۵
هشتمین سمپوزیوم بین المللی سنگ تهران بخش اصلی ۱۳۹۵
برگزیده بخش حجم بیست و سومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ۱۳۹۵
جشنواره نمکی تالاب کجی نهبندان ۱۳۹۵
دومین نمایشگاه هنرهای تجسمی ورسوس ، فرهنگسرای نیاوران ۱۳۹۴
شایسته تقدیر بخش حجم بیست و دومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ۱۳۹۴
هفتمین سمپوزیوم بین المللی سنگ تهران بخش دانشجویی ۱۳۹۴
جشنواره نمکی تالاب کجی نهبندان ۱۳۹۴
نمایشگاه گروهی دانشجویان مجسمه سازی دانشگاه تهران ، خانه هنرمندان ۱۳۹۴
نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی دانشجویان هنرهای زیبا ، نگارخانه تهران ۱۳۹۴
ششمین سمپوزیویم بین المللی سنگ تهران بخش دانشجویی ۱۳۹۳
نمایشگاه گروهی دانشجویان مجسمه سازی دانشگاه تهران ، خانه هنرمندان ۱۳۹۳
رتبه اول بخش حجم بیست ویکمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ۱۳۹۳
جشنواره نمکی تالاب کجی نهبندان ۱۳۹۳
نمایشگاه گروهی دانشجویان مجسمه سازی دانشگاه تهران ، خانه هنرمندان ۱۳۹۲