سميرا نوع پرست

سميرا نوع پرست ،( Samira Nowparast )
متولد ١٣٥٨ ، تهران.
تحصيل در رشته مهندسى برق و الكترونيك را نيمه رها كرد و مدرك كارشناسى ارشد را در رشته نقاشى دريافت كرد. او همچنين در رشته ” كميك استريپ” در شهر ” رُم “به تحصيل پرداخت .
اولين نمايشگاه انفرادى خود را در سن ١٥ سالگى در گالرى والى در تهران بر پا كرد . پس از آن آثارش بارها تك نفره و گروهى در داخل و خارج كشور به نمايش گذاشته شده است.
“حيوان واره ها” به ويژه “اسب” به عنوان نقش مايه اى نمادين از طبيعت ، مكرراً در فضاى صنعتى و مكانيكى تركيب بندى هاى او ظاهر ميشوند .
از جمله كارهاى او ميتوان به مجموعه “كارگاه اسب” ، ميدان تكراريها” و “بازى تك نفره” اشاره كرد.