سميه خدائى

كارشناسى نقاشى – دانشگاه آزادهنر و معمارى تبريز – ١٣٩١
كارشناسى ارشد نقاشى – دانشگاه آزاد هنر و معمارى تهران مركز – ١٣٩٥
نمايشگاه گروهى نقاشى – گالرى شلمان -١٣٩٢
نمايشگاه گروهى نقاشى بازتاب – گالرى نگر – ١٣٩٦
جزو منتخبين جشنواره هنرهاى تجسمي ورسوس – خانه هنرمندان تهران – ١٣٩٦
نمايشگاه انفرادى نقاشى – مسخ شدگى – گالرى آتبين – ١٣٩٨