سهیل بسطامی

نمایش های انفرادی:نمایشگاه انفرادی مجسمه با عنوان " گذار" – گالری ایوان – تهران 1395
نمایش های گروهی:شرکت در نمایشگاه بین المللی NordArt در کشور آلمان 1397
شرکت در نمایشگاه برندگان سمپوزیوم مجسمه سازی در ایتالیا - 1397 - گالری Atrebates
شرکت در نمایشگاه بین المللی NordArt در کشور آلمان 1396
و شرکت در بیست نمایشگاه گروهی
جوایز:کسب مقام اول در سمپوزیوم بین المللی مجسمه های چوبی در کشور چک 1397
کسب جایزه بیافرین در نمایشگاه بین المللی NordArt در کشور آلمان 1396
کسب جایزه ویژه در سمپوزیوم بین المللی مجسمه های چوبی Castello Tesino در کشور ایتالیا 1396
کسب مقام دوم در سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی معاصر پدیده 1393
تقدیر در بخش حجم – نوزدهمین جشنواره بین المللی تجسمی جوانان – گرگان 1391
کسب مقام دوم در ششمین جشنواره بین المللی مجسمه های شنی – بابلسر 1389
کسب مقام دوم در پنجمین جشنواره بین المللی مجسمه های شنی در بخش جنبی – بابلسر 1388

سمپوزیوم ها
شرکت در سمپوزیوم بین المللی مجسمه های چوبی در کشور آلمان ۱۳۹۷
شرکت در سمپوزیوم بین المللی مجسمه های چوبی در کشور دانمارک ۱۳۹۷
شرکت در سمپوزیوم بین المللی مجسمه های چوبی در کشور چک ۱۳۹۷
شرکت در سمپوزیوم بین المللی مجسمه های چوبی در کشور آلمان ۱۳۹۶
شرکت در سمپوزیوم بین المللی مجسمه های چوبی در کشور ایتالیا ۱۳۹۶
شرکت در سمپوزیوم بین المللی مجسمه در کشور سوییس ۱۳۹۶
شرکت در سمپوزیوم بین المللی مجسمه های چوبی در کشور سوییس ۱۳۹۶
شرکت در پنجمین دوره سمپوزیوم بین المللی مجسمه های چوبی در کشور دانمارک ۱۳۹۵
شرکت در بیست و دومین دوره سمپوزیوم بین المللی مجسمه های چوبی در کشور سوییس ۱۳۹۵
شرکت در پنجمین دوره سمپوزیوم بین المللی مجسمه های چوبی در کشور دانمارک ۱۳۹۴
شرکت در سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی معاصر پدیده ۱۳۹۳

ورکشاپ ها
برگزاری ورکشاپ آموزش مجسمه سازی – دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۱۳۹۶
برگزاری ورکشاپ آموزش مجسمه سازی – ساری, مدرسه هنر و معماری ۱۳۹۶
برگزاری ورکشاپ آموزش مجسمه سازی– ساری, مدرسه هنر و معماری ۱۳۹۵
برگزاری سه دوره ورکشاپ آموزش مجسمه سازی– ساری, آموزشگاه مجسمه سازی خاک ۱۳۹۴

تحصیلات
فارغ التحصیل رشته گرافیک ۱۳۹۰

عضو انجمن مجسمه سازان ایران