شایسته فخری

متولد ۱۳۷۰/۱/۵
دیپلم گرافیک
لیسانس نقاشی از دانشگاه سمنان
شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی گالری لاله ۱۳۹۱
نمایشگاه گروهی گالری سیمرغ سمنان ۱۳۹۱
نمایشگاه گروهی گالری آریا۱۳۹۲
نمایشگاه گروهی گالری لاله۱۳۹۳
نمایشگاه گروهی گالری نگر ۱۳۹۴