صفا کسائی

بیوگرافی:صفا کسائی
متولد 1370
کارشناسی ارشد گرافیک دانشگاه تربیت مدرس تهران
کارشناسی گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
نمایش های انفرادی:" چاق و زیبا" گالری آرت لب بیروت 1398
نمایش های گروهی:چاویک . گالری والی 1398
آدم واره . گالری نگاه 1398
بدن و هویت . گالری آرت لب بیروت 1398
خروس خوان . گالری ثالث 1397
رزیدنسی:یک ماه انجام پروژه در رزیدنسی سانسکریتی دهلی هند