عطا هاشمی نژاد

عطا هاشمی نژاد
از سال ۶۶ حرفه نقاشی رو شروع کردم، در ادامه در دانشگاه تهران، مقطع لیسانس رو در همین رشته گذروندم.
تعدادی نمایشگاه انفردای٫ گروهی و همینطور تجربه هایی هم در زمینه هنر مفهومی و چیدمان داشتم.