مریم قزوینه

نمایش های گروهی:۱.شرکت در اولین اکسپوی دانشجویی نقاشی سراسری در ایران.گالری پردیس ملت.۱۳۹۶
جزو ۵هنرمند برگزیده اکسپو توسط آکادمی هونام.
۲.نمایشگاه گروهی نقاشیِ هنرمندان فردا.گالری باغ کتاب.۱۳۹۶
۳.نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی(هویت بصری).گالری ژینوس.۱۳۹۶
۴.نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی.گالری علیها.۱۳۹۶
۵.شرکت در "ورکشاپ بزرگ طبیعت" که توسط انجمن علمی دانشجویی نقاشی در تاریخ ۱۷و۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار گردید.
۶.نمایشگاه گروهی گرجستان.گالری ورنیساچه.اردیبهشت۱۳۹۷
۷.نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی. گالری نگاه نو(اصفهان).۱۳۹۷
۸. نمایشگاه گروهی استانبول.گالری ایدیل.۱۳۹۷
۹.نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی.گالری مه و ماهی.۱۳۹۷
۱۰.شرکت در جشنواره هنرهای تجسمی فجر .بهمن ۱۳۹۷. گالری صبا
۱۱.شرکت در جشنواره آرت پی.۱۳۹۸.گالری فرمانفرما
۱۲.شرکت در جشنواره نقاشان نوگرای البرز.۱۳۹۸.گالری صبا
۱۳.نمایشگاه گروهی هویت بدون مرز. ۱۳۹۸.گالری ایده
۱۴.شرکت در جشنواره اکسپو.۱۳۹۸.خانه هنرمندان
۱۵.نمایشگاه گروهی تابِ ماندن. ۱۳۹۸. گالری داستان.همدان
۱۶. شرکت در جشنواره فجر.۱۳۹۸. گالری صبا
۱۷. نمایشگاه گروهی. ۱۳۹۸.گالری فرمانفرما

۱۳۷۰/کرج
کارشناسی نقاشی.دانشگاه علم و فرهنگ تهران.۱۳۹۵
عضو انجمن نقاشان البرز

جشنواره ها و نمایشگاه های گروهی:
لیسانس نقاشی از دانشگاه علم و فرهنگ
عضو انجمن نقاشان البرز