پریا مالمیر

پریا مالمیر /۱۳۶۶کرج
فارغ التحصیل نقاشی از جهاد دانشگاهی
دانشجویی کارشناسی نقاشی دانشگاه سوره تهران
شرکت در ۵ نمایشگاه گروهی