آتنا اقبالی

بیوگرافی:فارغ التحصیل کارشناسی رشته ی مجسمه سازی دانشگاه فردوسی مشهد.
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ی نقاشی دانشگاه تربیت مدرس.
شرکت درنمایشگاه سومین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران
عضو انجمن مجسمه سازان ایران طراحی و ساخت یادمان میرداماد در خیابان میرداماد اصفهان١٣٩١
شرکت در نمایشگاه جانبی سومین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران١٣٩١
شرکت در مدل سازي پروژه ي هزارو یک شهر واقع در بزرگراه همت غرب تهران.١٣٩٣
شرکت در اولین نمایشگاه گروهی مجسمه سازان معاصر یزدی واقع در گالری هنرهای معاصر یزد١٣٩۴
حضور در مجله الکترونیکی قاب با اثری با عنوان مادر محتضر ١٣٩۶
ساخت و قالبگیری و اسمبل کردن مجسه های هایپر رئال موزه ی مشاهیر١٣٩۶
شرکت در نمایشگاه منهای بینال١٣٩۶ خانه هنرمندان
طراحی و ساخت مجسمه برای موزه ی دفاع مقدس دزفول ١٣٩٧
شرکت در نوروزگاه سال٩٧ و برگزاری دوره های آموزشی نقش برجسته و مجسمه سازی
شرکت در نمایشگاه گروهی انجمن مجسمه سازان ایران(چارسوی خیال) در خانه هنرمندان تهران١٣٩٧و١٣٩٨
طراحی و ساخت المان ایکات برای بهارستان ٩٨یزد
شرکت در نمایشگاه سالیانه ی گالری آس با عنوان ٧٠٠،٨٠٠،٩٠٠ سال13٩٨
شركت در دوسالانه مجسمه سازی ایران1398
نمایش های گروهی:شرکت درنمایشگاه سومین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران
شرکت در نمایشگاه جانبی سومین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران١٣٩١
شرکت در مدل سازي پروژه ي هزارو یک شهر واقع در بزرگراه همت غرب تهران.١٣٩٣
شرکت در اولین نمایشگاه گروهی مجسمه سازان معاصر یزدی واقع در گالری هنرهای معاصر یزد١٣٩۴
حضور در مجله الکترونیکی قاب با اثری با عنوان مادر محتضر ١٣٩۶
ساخت و قالبگیری و اسمبل کردن مجسه های هایپر رئال موزه ی مشاهیر١٣٩۶
شرکت در نمایشگاه منهای بینال١٣٩۶ خانه هنرمندان
طراحی و ساخت مجسمه برای موزه ی دفاع مقدس دزفول ١٣٩٧
شرکت در نوروزگاه سال٩٧ و برگزاری دوره های آموزشی نقش برجسته و مجسمه سازی
شرکت در نمایشگاه گروهی انجمن مجسمه سازان ایران(چارسوی خیال) در خانه هنرمندان تهران١٣٩٧و١٣٩٨
طراحی و ساخت المان ایکات برای بهارستان ٩٨یزد
شرکت در نمایشگاه سالیانه ی گالری آس با عنوان ٧٠٠،٨٠٠،٩٠٠ سال13٩٨
شركت در دوسالانه مجسمه سازی ایران1398