آذر شعاع احمدی

بیوگرافی:
1369 : دریافت دیپلم نقاشی از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
1376 : کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر تهران
1383 : دریافت مدرک کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
نمایش های انفرادی:
1373 : نمایشگاه انفرادی، گالری کلاسیک، اصفهان، ایران
1374 : نمایشگاه انفرادی، گالری نوین، اصفهان
1378 : نمایشگاه انفرادی، گالری وصال، شیراز، ایران
1395 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، «پشت پرده»، گالری ماه، تهران
نمایش های گروهی:
1373 : نمایشگاه گروهی، گالری ملی، تورنتو، کانادا
1376 : نمایشگاه گروهی، «گام‌های تجربه»، نمایشگاه دانشجویی در سرتاسر ایران، موزهی هنر معاصر، ایران
1382 : نمایشگاه گروهی، «یک خانواده، 10 نقاش»، گالری سرو، شیراز
1383 : نمایشگاه گروهی، موزهی شهدا، ایران
1389 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه توانمندیهای ایران در مالزی»، مالزی
1389 : نمایشگاه گروهی، «سومین دورهی جشنوارهی هنرهای تجسمی فجر»، ایران
1390 : نمایشگاه گروهی، گالری کیوب، کوالا لامپور، مالزی
1391 : نمایشگاه گروهی، «اسوارا - مایرا»، نمایشگاه هنری مالزی - ایران، کوالا لامپور، مالزی
1395 : نمایشگاه گروهی، گالری ماه، تهران
جوایز:
1381 : کسب دیپلم افتخار از هشتمین دورهی جشنوارهی سراسری هنرهای تجسمی جوانان کشور