آذر شیخ بهاالدین زاده

بیوگرافی:شروع نقاشی در آموزشکده اسپهبدی مشهد 1372
کارشناسی مجسمه سازی از دانشکده هنرهای زیبا .دانشگاه تهران 1383
تدریس در دانشگاه آزاد هنرومعماری واحدمشهد
نمایش های انفرادی:نمایشگاه انفرادی مجسمه گالری هور تهران سال 1389
نمایشگاه انفرادی مجسمه گالری آسمان مشهد 1390
نمایشگاه انفرادی مجسمه و نقاشی گالری سیحون 1395
نمایشگاه انفرادی مجسمه و نقاشی گالری آریا 1397
نمایش های گروهی:چهارمین بینال مجسمه تهران 1384
نمایشگاه گروهی مجسمه ورزش و المپیک ورزشگاه آزادی 1385
نمایشگاه گروهی مجسمه مولانا هست پنهان 1386
نمایشگاه گروهی مجسمه معراج و مولانا 1386
اولین اکسپو مجسمه خانه هنرمندان 1387
نمایشگاه گروهی مجسمه چهارسوی خیال موزه امام علی 1389
دومین اکسپو مجسمه گالری شیرین 1390
دهمین دوسالانه سفال سرامیک 1390
دومین جشنواره هنرمقاومت فرهنگسرای صبا 1391
نمایشگاه گروهی مجسمه سنگ و چوب خانه هنرمندان 1392
نمایشگاه گروهی مجسمه های فیگوراتیو خانه هنرمندان 1392
نمایشگاه گروهی مجسمه گالری سیحون 1393
نمایشگاه گروهی مجسمه خانه هنرمندان 1393
نمایشگاه گروهی مجسمه های فیگوراتیو گالری شیرین 1391
نمایشگاه گروهی مجسمه گالری آسمان مشهد 1394
نمایشگاه گروهی مجسمه سرامیک با عنوان شکستنی بنیاد آفرینش های هنری نیاوران 1394
نمایشگاه گروهی مجسمه سرامیک باعنوان شکستنی موزه هنرهای معاصر اصفهان 1394
نمایشگاه گروهی مجسمه آیین مهرورزی 1395
نمایشگاه گروهی مجسمه باعنوان تنهایی گالری آتبین 1395
دومین دوسالانه مجسمه های شهری تهران 1389
سومین دوسالانه مجسمه های شهری تهران 1391
چهارمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران 1393
پنجمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران 1395
سومین نمایشگاه گروهی مجسمه های کوچک خانه هنرمندان 1386
چهارمین نمایشگاه گروهی مجسمه های کوچک خانه هنرمندان 1387
پنجمین نمایشگاه گروهی مجسمه های کوچک اردیبهشت خانه هنرمندان 1389
ششمین نمایشگاه گروهی مجسمه های کوچک گالری فروهر بهمن 1390
هفتمین نمایشگاه گروهی مجسمه های کوچک 1390
نمایشگاه گروهی مجسمه باعنوان قلک گالری حنا 1390
نمایشگاه گروهی مجسمه ضربارنگ گالری ثالث 1397
نمایشگاه گروهی مجسمه گالری نیکولاس فلامل پاریس 1392
نمایشگاه گروهی مجسمه شب تاب گالری طراحان آزاد 1398
...
رزیدنسی:سیته پاریس به مدت دوماه
بینال ها:چهارمین دوسالانه مجسمه تهران 1384
دومین بینال مجسمه های شهری 1388
دهمین بینال سفال و سرامیک 1390
سومین بینال مجسمه های شهری 1391
چهارمین بینال مجسمه های شهری 1393
پنجمین بینال مجسمه های شهری 1395
جوایز:تقدیر در نمایشگاه ورزش و المپیک 1385
تقدیر در دوسالانه دوم مجسمه های شهری تهران 1388
نفردوم جشنواره المان های رضوی مشهد 1389
تقدیر در دهمین دوسالانه سفال و سرامیک 1390
نفراول جشنواره هنر مقاومت 1391
نفرسوم مجسمه های شهری مشهد 1391
نامزد دریافت جایزه چهارمین دوسالانه مجسمه

مجسمه های شهری: نصب مجسمه برنزی مانلی باغ موزه قصر تهران۹۰
نصب مجسمه برنزی گروه حشمت خانم پارک لاله تهران۹۱
نصب مجسمه برنزی مامان میهن پارک پلیس تهران۹۶