آرمان یعقوب پور

نمایش های انفرادی:
1392 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری گلستان، تهران
1394 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری گلستان، تهران
1396 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، «طبیعت در قاب کوچک»، گالری بنفشه، تهران
1396 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری گلستان، تهران
1397 : نمایشگاه انفرادی، «نمایشگاه نقاشی»، گالری گلستان، تهران
نمایش های گروهی:
1393 : نمایشگاه گروهی، «ماتریس»، گالری موسسه ماه مهر، تهران
1393 : نمایشگاه گروهی، «ماتریس»، گالری شیرین، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «گفتمان رنگ‌ها»، گالری نگاه، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی نقاشی، «از پاریس تا نیشابور»، گالری خط سفید، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «100 اثر 100 هنرمند»، گالری گلستان، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «طبیعت از 9 نگاه»، نگارخانه لاله، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «داريسان»، گالری شلمان، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «کلکسیونر»، آرتیبیشن، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «هشتمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر»، نگارخانه لاله، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «باغ مُدور خاطره»، گالری برگ، تهران