ابوالفضل لیره

نمایش های انفرادی:
1373 : نمایشگاه انفرادی، گالری رها، کاشان
1376 : نمایشگاه انفرادی، گالری برگ، تهران
1378 : نمایشگاه انفرادی، کلکسیون «جنگ»، گالری خورشید، تهران
1378 : نمایشگاه انفرادی، کلکسیون «ماندلا، کیتارو»، گالری برگ، تهران
1379 : نمایشگاه انفرادی، کلکسیون «ال گرکو، ونجلیس»، گالری سیحون، تهران
1380 : نمایشگاه انفرادی، کلکسیون «آژانس شیشه‌ای»، گالری سیحون، تهران
1382 : نمایشگاه انفرادی، «مرثیه‌ای برای دوست من»، گالری خاک، تهران
1382 : نمایشگاه انفرادی، کلکسیون «و شاید آن»، گالری سیحون، تهران
1384 : نمایشگاه انفرادی، کلکسیون «بومی با روح مقدس»، گالری پاسارگاد، تهران
1385 : نمایشگاه انفرادی، کلکسیون «زندگی دوگانه ورونیکا»، گالری سیحون، تهران
1386 : نمایشگاه انفرادی، کلکسیون «لیره، اُتیسم و...»، گالری نامی، تهران
1386 : نمایشگاه انفرادی، کلکسیون «بوسهی مرگ»، گالری سیحون، تهران
1387 : نمایشگاه انفرادی، کلکسیون «سیاه‌چاله‌های ذهن من»، گالری سیحون، تهران
1389 : نمایشگاه انفرادی، کلکسیون «بی‌انتها»، گالری 7 ثمر، تهران
1393 : نمایشگاه انفرادی، «هابل»، گالری آتبین، تهران
1396 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری 7 ثمر، تهران
1397 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری هفت ثمر، تهران
نمایش های گروهی:
1393 : نمایشگاه گروهی، «شاهنامه‌نگاری»، گالری لاله، تهران