الهام تاجداری

کارشناس اقتصاد
برگزاری ۴ نمایشگاه انفرادی
و چند نمایشگاه گروهی
گذراندن دورهای آموزشی با آقای اطمینانی و بهرنگ صمد زادگان