الهه حیدری

نمایش های انفرادی:
1376 : نمایشگاه انفرادی، گالری منصوره حسینی، تهران
1379 : نمایشگاه انفرادی، گالری منصوره حسینی، تهران
1384 : نمایشگاه انفرادی، گالری اعتماد، تهران
1386 : نمایشگاه انفرادی، گالری ماه، تهران
1389 : نمایشگاه انفرادی، گالری اعتماد، تهران
1393 : نمایشگاه انفرادی، گالری مهروا، تهران
1394 : نمایشگاه انفرادی، «در پیرامون چیزها»، گالری اثر، تهران
1397 : نمایشگاه انفرادی، «"ساکن"ها»، گالری اثر، تهران
نمایش های گروهی:
1374 : نمایشگاه گروهی، دومین دوره‌ی دوسالانه‌ی نقاشی معاصر تهران، ایران
1394 : نمایشگاه گروهی از هنرمندان گالری اثر، گالری اثر، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «امرداد»، گالری افرند، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه مجموعه تابستانه»، گالری اعتماد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نسخه‌های محدود -۱»، پروژه‌های 009821، تهران
بینال ها:
1383 : شرکت در ششمین دوره‌ی دوسالانه‌ی نقاشی معاصر تهران، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، ایران
1383 : شرکت در چهارمین دوره‌ی دوسالانه‌‌ی نقاشی اصفهان، ایران
جوایز:
1383 : کسب جایزه، انتخاب بعنوان بهترین هنرمند، چهارمین دوره‌ی دوسالانه‌‌ی نقاشی اصفهان، ایران
1386 : کسب جایزه، انتخاب بعنوان بهترین هنرمند، موزه‌ی امام علی، تهران