الینا زوار

بیوگرافی:
متولد ۱۳۶۴
تهران
لیسانس نقاشی دانشگاه سوره
نمایش های انفرادی:
۱۳۹۹- گالری فرمانفرما
نمایش های گروهی:
1386-اکسپو نقاشی دانشگاه سوره
1387-1388 شرکت در دومین و سومین دوره نسل نو گالری هما
1389- شرکت در سومین دوره نمایشگاه گروهی نقاشی فابر کاستل
1390- نمایشگاه گروهی نقاشی گالری محسن
1390- نمایشگاه گروهی نقاشی پارکینگ گالری
1391-نمایشگاه گروهی عکس پارکینگ گالری
1392-نمایشگاه گروهی نقاشی خانه هنرمندان
1393-1395- نقاشی دیجیتال انیمیشن پسر ایران
1396-1397- نقاشی دیجیتال انیمیشن بروجردی