امیتیس سلطانی (عباسیون)

نمایش های انفرادی:
1395 : نمایشگاه انفرادی، «پرده‌ی پندار»، گالری ایوان، تهران
نمایش های گروهی:
1390 : نمایشگاه گروهی، ویکتوریا هآوس، لندن، انگلستان
1394 : نمایشگاه گروهی، آران پراجِکتس، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی آثار، «سلام»، گالری شیرین، تهران