امید مشکسار

نمایش های انفرادی:
1375 : نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی، گالری طرح، شیراز
1376 : نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی، گالری افرند، تهران
1380 : نمایشگاه انفرادی طراحی، گالری اگنِس رابِن، فوردِن، هلند
1381 : نمایشگاه انفرادی طراحی، گالری اگنِس رابِن، آمستردام، هلند
1382 : نمایشگاه انفرادی طراحی، گالری اگنِس رابِن، فوردِن، هلند
1385 : نمایشگاه انفرادی طراحی، خانه‌ی هنرمندان ایران، شیراز
1386 : نمایشگاه انفرادی طراحی، گالری آریا، تهران
1386 : نمایشگاه انفرادی چاپ، گالری خاوران، شیراز
1393 : نمایشگاه انفرادی طراحی، گالری اُ، تهران
1397 : نمایشگاه انفرادی، «نمایشگاه چاپ‌دستی»، نگارستان مهر، شیراز
نمایش های گروهی:
1379 : نمایشگاه گروهی، گالری افرند، تهران
1382 : نمایشگاه گروهی طراحی و مونوپرینت، کونستهویس اینترلوکال، وِزِپ، هلند
1383 : نمایشگاه گروهی طراحی، گالری اگنِس رابِن، فوردن، هلند
1387 : نمایشگاه گروهی چاپ، خانه‌ی هنرمندان ایران، تهران
1391 : نمایشگاه گروهی طراحی، گالری هما، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «امرداد»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «تیپولوژی خطوط و حضور/عدم حضور رنگ در میان سایر مسائل»، گالری اُ، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «مجموعه آثار بزرگان هنر ایران با تکثیرهای فواد شریفی»، گالری هان، شیراز
1398 : نمایشگاه گروهی، «بازنمای دور از نزدیک»، موزه‌ی هنرهای معاصر صنعتی تهران، کرمان
1398 : نمایشگاه گروهی، «آن»، گالری امکان، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «چشم شهر»، نگارخانه سروناز، شیراز
1398 : نمایشگاه گروهی، «تکه ها»، گالری هما، تهران