بهار سبزواری

نمایش های گروهی:
1398 : نمایشگاه گروهی، «بارش مهر و مرگ»، 17اِسِکس، نیویورک
1398 : نمایشگاه گروهی، «پلی میان تو و همه چیز»، گالری هِینز، کالیفرنیا
1398 : نمایشگاه گروهی، «پُلی میان تو و همه چیز»، گالری های لاین ناین، نیویورک