تاها بهبهانی

نمایش های انفرادی:
1349 : نمایشگاه انفرادی، گالری خانهی آفتاب، تهران
1351 : نمایشگاه انفرادی، نخستین نمایشگاه نقاشان و مجسمه‌سازان معاصر ایرانی، گالری سالیوان
1351 : نمایشگاه انفرادی، نقاشان و مجسمه‌سازان معاصر، گالری تهران، ایران
1353 : نمایشگاه انفرادی، گالری تهران، تهران
1359 : نمایشگاه انفرادی، نمایشگاه اختصاصی در بنیاد فرانسه، فرانسه
1365 : نمایشگاه انفرادی، نمایشگاه اشتراکی، گالری هنر نِگرِسکو، نیس، فرانسه
1370 : نمایشگاه انفرادی، نمایشگاه اختصاصی، گالری میلز، پاریس، فرانسه
1371 : نمایشگاه انفرادی، نمایشگاه اختصاصی، گالری میلز، پاریس
1376 : نمایشگاه انفرادی، نمایشگاهی در ساتریکون، لهستان
1378 : نمایشگاه انفرادی، «رویای فرشته»، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، ایران
1383 : نمایشگاه انفرادی، نمایشگاه اختصاصی، بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، تهران
1387 : نمایشگاه انفرادی، گالری شیرین، تهران
نمایش های گروهی:
1386 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه اشتراکی در بزرگداشت هشتصدمین سالگرد زادروز مولوی در یونسکو، پاریس
1396 : نمایشگاه گروهی، «مهر حافظ»، آشیان نقش و مهر، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «ششمین جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح»، پردیس ملت، تهران
بینال ها:
1381 : شرکت در سومین دوره‌ی دوسالانه‌ی مجسمه‌سازی تهران، مرکز فرهنگی نیاوران، تهران