جلال شباهنگی

نمایش های گروهی:
1393 : نمایشگاه گروهی، «برهوت»، گالری فرامرزی، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی، «میان دو روز»، گالری هنر امروز، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی، گالری سلوک، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «به یاد شروه»، گالری شروه، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه نقاشی»، گالرى خطِ سفيد، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «به رنگ آسمان»، گالری سرزمین هنر، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «جشن سومین سالگرد تاسیس گالری نگر»، گالری نگر، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه تابستانه»، گالری ماه، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «10 - 20 - 30»، گالری آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «کلکسیونر 3»، آرتیبیشن، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «گنجینه نگر»، گالری نگر، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «کاما چین»، گالری باروک، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «خبره نگر»، گالری نگر، تهران
1399 : نمایشگاه گروهی، «رنگ تموز»، نگارخانه شمیده، تهران
بینال ها:
1370 : شرکت در دوسالانه ی نقاشان ایرانی، موزه ی هنرهای معاصر تهران، ایران