جواد مدرسی

بیوگرافی:
1384 : دریافت مدرک کارشناسی در رشته ی نقاشی، دانشگاه شاهد، تهران
1387 : دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته ی نقاشی، دانشگاه شاهد، تهران
نمایش های انفرادی:
1380 : نمایشگاه انفرادی، گالری شاهد، تهران
1381 : نمایشگاه انفرادی، گالری ممیز، تهران
1383 : نمایشگاه انفرادی، گالری آزاد، تهران
1384 : نمایشگاه انفرادی، گالری آزاد، تهران
1389 : نمایشگاه انفرادی، «پارادوکس»، گالری آزاد، تهران
1390 : نمایشگاه انفرادی، گالری آزاد، تهران
1392 : نمایشگاه انفرادی، گالری آزاد، تهران
1392 : نمایشگاه انفرادی، «خورنق»، گالری آزاد، تهران
1393 : نمایشگاه انفرادی، «خورنق 2»، گالری آزاد، تهران
1394 : نمایشگاه انفرادی، «جنگل سیاه»، گالری طراحان آزاد، تهران
1395 : نمایشگاه انفرادی، «جنگل سیاه 2»، گالری طراحان آزاد، تهران
1396 : نمایشگاه انفرادی، «بیستون»، گالری اثر، تهران
1397 : نمایشگاه انفرادی، «ظلمت»، گالری سروستان، تهران
1398 : نمایشگاه انفرادی، «ناسازه 2»، گالری اثر، تهران
نمایش های گروهی:
1397 : نمایشگاه گروهی، «مساله نقاشی و چاپ»، گالری سروستان، کرمان، ایران
1397 : نمایشگاه گروهی، «طراحی به مثابه زیستن»، خانه هنرمندان ایران، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، گالری هور، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «مجموعه آثار بزرگان هنر ایران با تکثیرهای فواد شریفی»، گالری هان، شیراز
1398 : نمایشگاه گروهی، «چهل - پنجاه - شصت»، گالری طراحان آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «شب‌تاب 6»، گالری اردیبهشت، تهران
جوایز:
1379 : برنده‌ی جایزه‌ی رتبه‌ی اول، فستیوال نقاشی های ایرانی، مشهد، ایران
1380 : برنده‌ی جایزه از دومین جشنوارهی هنرِ جوان
1382 : جایزه، انتخاب به عنوان بهترین هنرمند در سومین بی‌ینال بین‌المللی جهان اسلام، تهران
1382 : برنده‌ی جایزه در سومین جشنوارهی هنرِ جوان
1384 : انتخاب به عنوان بهترین هنرمند، «نما از دیدگاه هنرمندان معاصر ایران»، تهران
1387 : برنده‌ی بورسیه‌ی سیته از موزهی هنرهای معاصر