رقیه نجدی

نمایش های انفرادی:
1396 : نمایشگاه انفرادی، «آینه‌های نسیان»، گالری آران، تهران
1398 : نمایشگاه انفرادی، «انعکاس»، بنیاد ملک، تبریز
نمایش های گروهی:
1395 : نمایشگاه گروهی، «چند روایت معتبر»، پروژه‌های آران، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «فلش‌بک»، پروژه‌های آران، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «به رنگ آب»، گالری پدرامی، آنتورپ