سارا مردانی

بیوگرافی:
متولد 1350
لیسانس نقاشی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز1375
نمایش های گروهی:
دو دوره نمایشگاه همایش سراسری کودک،مربی،خلاقیت
ده دوره نمایشگاه گروهی انجمن هنرمندان نقاش معاصر اصفهان
نمایشگاهی با عنوان من و دیگری موزه هنرهای معاصر اصفهان
نمایشگاهی با عنوان چهارباغ موزه هنرهای معاصر اصفهان
نمایشگاه گروهی گالری اکنون
جوایز:
جایزه منتخب مردمی دوره اول نمایشگاه کودک،مربی،خلاقیت
جایزه منتخب داوران دوره دوم نمایشگاه کودک،مربی،خلاقیت