ستاره خاتونی

بیوگرافی:
دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی
وپنج سال سابقه تدریس هنروادبیات درمدارس غیرانتفاعی کاشان
شرکت درکلاسهای طراحی ونقاشی آقای مهدی راحمی به مدت ۴ سال
شرکت درکلاسهای استاد نصرت الله مسلمیان درآموزشگاه سکوی تهران
نمایش های گروهی:
شرکت دریک نمایشگاه گروهی طراحی درکاشان
شرکت در نمایشگاه گروهی طراحی درکافه گالری ایرانشهر"