سحر باصری سعدی

بیوگرافی:کارشناسی ارتباط تصویری
کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران
مدرس دانشگاه
و عضو انجمن نقاشان ایران
نمایش های انفرادی:۱۳۹۵نمایشگاه انفرادی با عنوان ” خویشتن از خویش” – گالری نگر
نمایش های گروهی:۱۳۹۴ نمایشگاه گروهی در اولین جشنواره سراسری نقاشی ژکال- پردیس ملت
۱۳۹۵نمایشگاه انفرادی با عنوان ” خویشتن از خویش” – گالری نگر
۱۳۹۶ نمایشگاه گروهی در دومین جشنواره سراسری نقاشی ژکال- پردیس ملت
۱۳۹۶ نمایشگاه گروهی” نگاهی در آینه” – گالری آبای- استانبول
۱۳۹۶ نمایشگا گروهی “بیخوابی” گالری -Art Zone 42 – یونان
۱۳۹۷ نمایشگاه گروهی اکسپو نقاشی – پردیس ملت
۱۳۹۷ تور نمایشگاهی عکس” ۱۰۱ پلتفرم” – گالری عمارت روبرو – گالری نگر – گالری آریانا – گالری چهار و موزه استاد انتظامی
۱۳۹۸نمایشگاه گروهی با اعضای انجمن نقاشان- خانه هنرمندان
۱۳۹۸ برگزیده در اولین سالانه طراحی سمنان- گالری فرهنگسرای کومش سمنان