سمانه مطلبی

نمایش های انفرادی:
1392 : نمایشگاه انفرادی، «شلالی بر رویا»، گالری طراحان آزاد، تهران
1395 : نمایشگاه انفرادی، «فیلیوم»، گالری طراحان آزاد، تهران
نمایش های گروهی:
1391 : نمایشگاه گروهی،‌ «تابلوهای کوچک»، گالری آٰریا، تهران
1392 : نمایشگاه گروهی،‌ گالری آریا، تهران
1392 : نمایشگاه گروهی،‌ «104 پنجره»، خانه‌ی هنرمندان، تهران
1393 : نمایشگاه گروهی،‌ «خبرهای خوب از ایران»، موزه پسینگر فابریک، مونیخ
1393 : نمایشگاه گروهی،‌ «من بهارم، چمن چمن»، باکو
1394 : نمایشگاه گروهی،‌ «خبرهای خوب از ایران»، پروژه‌های متحدان، دبی
1394 : نمایشگاه گروهی،‌ «4+6»، پروژه‌های متحدان، دبی
1394 : نمایشگاه گروهی، «سمفونی مردگان»، گالری محسن، تهران
1394 : نمایشگاه گروهی، «کمتر بیشتر‌ است»، گالری آران، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی، «سو+زن»، گالری آزاد، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی، «شب‌تاب 4»، گالری طراحان آزاد، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «ابراز»، گالری نک، تهران