سپیده نوری

نمایش های انفرادی:
1395 : نمایشگاه انفرادی، «کابوس مسلح»، گالری اعتماد، تهران
1396 : نمایشگاه انفرادی، «رنگ و رینگ»، گالری اعتماد، تهران
نمایش های گروهی:
1390 : نمایشگاه گروهی، «مجمسههای کوچک و جواهرآلات اراک»، گالری ماهِ مهر، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «نسل سوم و پرویز تناولی»، گالری فروهر، تهران
1391 : نمایشگاه گروهی، «مجمسههای کوچک و جواهرآلات زَرَک»، گالری ماهِ مهر، تهران
1391 : نمایشگاه گروهی، جواهرآلات زَرَک، گالری دارالفنون، کویت
1391 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه مدال، لندن
1392 : نمایشگاه گروهی، هفت نگاه، فرهنگسرای نیاوران، تهران
1392 : نمایشگاه گروهی، آرت واکِ تهران، کاخ سعدآباد
1394 : نمایشگاه گروهی، «مجسمه‌های آمادهی پوشیدن»، گالری سیحون، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی مجسمه، گالری دید، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه، «هوس انگیز»، گالری شکوه، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «رویکردها و گرایش‌ها در هنر معاصر ۲»، گالری پردیس ملت، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «رویکردها و گرایش ها در هنر معاصر ۲»، پردیس ملت، تهران