سیمین اکرامی

بیوگرافی:
1353 : تحصیلات، دانشکده‌ی هنر های زیبا، دانشگاه تهران
نمایش های انفرادی:
1380 : نمایشگاه انفرادی، استودیو هنرمند
1397 : نمایشگاه انفرادی، «تخریب»، گالری دیلمان، تهران
نمایش های گروهی:
1372 : نمایشگاه گروهی، دفتر فرهنگی سفارت فرانسه، تهران
1375 : نمایشگاه گروهی، گالری آریا، تهران
1380 : نمایشگاه گروهی، محل اقامت سفیر کانادا، تهران
1381 : نمایشگاه گروهی، برِمِن، آلمان
1395 : نمایشگاه گروهی پیشکسوتان هنر معاصر، گالری ایوان، تهران