شهریار توکلی

بیوگرافی:
1376 : دریافت مدرک کارشناسی هنر در رشته ی عکاسی از دانکشده‌ی هنرهای زیبای تهران
1382 : دریافت مدرک کارشناسی ارشد هنر در رشته ی عکاسی از دانکشده‌ی هنرهای زیبای تهران
نمایش های انفرادی:
1373 : نمایشگاه انفرادی، گالری هفت ثمر، تهران
1374 : نمایشگاه انفرادی، گالری سرو، تهران
1376 : نمایشگاه انفرادی، گالری هفت ثمر، تهران
1378 : نمایشگاه انفرادی، گالری هفت ثمر، تهران
1380 : نمایشگاه انفرادی، گالری هفت ثمر، تهران
1381 : نمایشگاه انفرادی، گالری هفت ثمر، تهران
1384 : نمایشگاه انفرادی، گالری هفت ثمر، تهران
نمایش های گروهی:
1381 : نمایشگاه گروهی، «چشم‌انداز ایرانی»، اصفهان
1383 : نمایشگاه گروهی، «نقره‌ی پارسی»، مینه‌سوتا، آمریکا
1392 : نمایشگاه گروهی، «هنر برای صلح»، گالری محسن، تهران
1393 : نمایشگاه گروهی، «جهان نگریسته، فصل اول: عکاسی»، گالری ایگرگ، تهران
1394 : نمایشگاه گروهی، «جهان نگریسته، فصل سوم: عکاسی»، گالری ایگرگ، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی، «پرتفولیو»، گالری محسن، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «پرتفولیو 2»، گالری محسن همکف، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «ناتمام است درخت»، گالری امکان، تهران
1399 : نمایشگاه گروهی، «دور»، گالری امکان، تهران