شیرین کرمی مفرد

۱۳۶۵ اصفهان
کارشناسی معماری
نمایشگاه گروهی رویداد شب تاب ۷ گالری طراحان آزاد ۱۳۹۸
نمایشگاه گروهی تصعید گالری علیها ۱۳۹۸
نمایشگاه گروهی نهانان گالری هان ۱۳۹۸
کافه سینما پروژه دیوار آجری ۱۳۹۸
نمایشگاه گروهی رویداد شب تاب ۵ اینجا گالری ۱۳۹۸
نمایشگاه گروهی طراحی گالری ایده ۱۳۹۷
نمایشگاه گروهی گالری آیریک ۱۳۹۶