صبا رجبی

نمایش های گروهی:
نمایشگاه گروهی رنگ و روغن – ساری - ۱۳۸۳
نمایشگاه گروهی رنگ و روغن – ساری - ۱۳۸۶
نمایشگاه نوروزی نقاشی روی سفال در پارک غزل قلعه – تهران - ۱۳۹۰
نمایشگاه نقاشی سیاه قلم فرهنگسرای ابن سینا – تهران - ۱۳۹۴
نمایشگاه گروهی نقاشی برج میلاد – تهران - ۱۳۹۵
نمایشگاه نقاشی گروهی گالری قاف۱۳۹۷
نمایشگاه گروهی هنر در گالری لیندافارل پاریس ۱۳۹۸
نمایشگاه گروهی نقاشی آرت فستیوال دوبی ۱۳۹۸