عبدالحمید پازوکی

نمایش های انفرادی:
1393 : نمایشگاه انفرادی، «از خشت تا سرشت»، گالری اعتماد، تهران
1398 : نمایشگاه انفرادی، «از پس خاکستری ها»، گالری اثر، تهران
نمایش های گروهی:
1392 : نمایشگاه گروهی به یاد ایرج زند، گالری 7 ثمر، تهران
1394 : نمایشگاه گروهی، «ثانیه‌های...»، گالری نگاه، تهران
1394 : نمایشگاه گروهی، «افتتاحیه»، گالری اورمزد، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی، «هنگام نو 2»، گالری دید، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی نقاشی پیشکسوتان هنر معاصر، گالری نگاه، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «شکوه هنر»، گالری شکوه، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه نقاشی»، گالرى خطِ سفيد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه مجموعه تابستانه»، گالری اعتماد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «کادو آرت 2»، نگارخانه شمیده، تهران
1399 : نمایشگاه گروهی، «رنگ تموز»، نگارخانه شمیده، تهران