عبدالرضا قماشچی

نمایش های انفرادی:
1397 : نمایشگاه انفرادی، «مرثیه»، گالری اعتماد - شعبه نگارستان، تهران
نمایش های گروهی:
1397 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه تابستانی»، گالری اعتماد، تهران