علی بیگی پرست

متولد ۱۳۴۱ همدان کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰