علی رستگار

نمایش های انفرادی:
1387 : نمایشگاه انفرادی، گالری سیحون، تهران
1389 : نمایشگاه انفرادی، گالری هُما، تهران
1394 : نمایشگاه انفرادی، «من تو او ما شما و باز هم ما»، گالری ماه، تهران
نمایش های گروهی:
1380 : نمایشگاه گروهی، گالری عطروش، شیراز، ایران
1381 : نمایشگاه گروهی، گالری برگ، شیراز
1382 : نمایشگاه گروهی، گالری عماد، کرمان، ایران
1383 : نمایشگاه گروهی، سومین دورهی نمایشگاه هنرهای مدرن، دانشگاه تهران، ایران
1387 : نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران، خانهی هنر ایران، تهران
1388 : نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران، خانهی هنر ایران، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران، خانهی هنر ایران، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی طراحی، گالری ماه، تهران
بینال ها:
1385 : شرکت در چهارمین دورهی دوسالانهی نقاشی جهان اسلام