علی سعیدی

به مدت سی سال من به عنوان یک کارگر ساده شیرینی فروشی کار می کردم اما همواره جای چیزی در زندگی ام خالی بود .علاقه غیر قابل وصف من به نقاشی مرا وادار کرد که این مسیر زیبا به سمت خلق اثر هنری را آغاز کنم .برای من نقاشی ضرورت است و نمی توانم در برابر آنهمه فرم، شکل و رنگ رقصنده در مغزم مقاومت کنم…