علی چهارمحالی

بیوگرافی:
علی چهارمحالی متولد ۱۳۶۵ . خوزستان. شوشتر.
کارشناس هنرهای تجسمی
نمایش های انفرادی:
۱۳۹۳  نمایشگاه انفرادی طراحی .خانه مرعشی

۱۳۹۷ نمایشگاه انفرادی نقاشی. نگاهی به طبیعت ، گالری شوادون
۱۳۹۸ نمایشگاه انفرادی نقاشی. گفتگو، گالری شوادون
۱۳۹۹ نمایشگاه انفرادی نقاشی انسانهای پیرامون .گالری فرمانفرما
نمایش های گروهی:
 ۱۳۹۲  نمایشگاه گروهی نقاشی .موزه هنرهای معاصر اهواز
۱۳۹۲  نمایشگاه گروهی طراحی نسل نو
۱۳۹۵  شرکت در  نهمین جشنواره  بین المللی فجر. موزه هنرهای معاصر تهران
۱۳۹۶برگزیده جشنواره بین المللی فیلم سبز .فرهنگستان صبا
۱۳۹۶.نمایشگاه گروهی نقاشی. شوشتر در قاب، گالری شوادون
۱۳۹۸نمایشگاه گروهی نقاشی. حیات خاموش، گالری شوادون
رزیدنسی:
خوزستان. شوشتر
بینال ها:
۱۳۹۳  مقام سوم دوسالانه ی نقاشی استان خوزستان
۱۳۹۵ مقام دوم دوسالانه استان خوزستان سال ۹۵
۱۳۹۵  شرکت در  نهمین جشنواره  بین المللی فجر. موزه هنرهای معاصر تهران
۱۳۹۵برگزیده جشنواره بین المللی سوگواره عاشورایی
۱۳۹۶برگزیده جشنواره بین المللی فیلم سبز .فرهنگستان صبا
۱۳۹۷  نفر دوم جشنواره بین المللی انسان و محیط زیست دزفول
جوایز:
۱۳۹۳  مقام سوم دوسالانه ی نقاشی استان خوزستان
۱۳۹۵ مقام دوم دوسالانه استان خوزستان سال ۹۵
۱۳۹۵برگزیده جشنواره بین المللی سوگواره عاشورایی
۱۳۹۷  نفر دوم جشنواره بین المللی انسان و محیط زیست دزفول