علی گلستانه

بیوگرافی:
1339 : شروع به تحصیل در دانشکده‌ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
1351 : فارغ‌التحصیلی از دانشکده‌ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
نمایش های انفرادی:
1359 : نمایشگاه انفرادی، «نمایش خصوصی»، یزد، ایران
1363 : نمایشگاه انفرادی، مرکز کابالا، مادرید
1365 : نمایشگاه انفرادی، گالری گلستان، تهران
1365 : نمایشگاه انفرادی، مرکز کابالا، مادرید
1369 : نمایشگاه انفرادی، گالری گلستان، تهران
1371 : نمایشگاه انفرادی، گالری گلستان، تهران
1376 : نمایشگاه انفرادی، گالری آریا، تهران
1382 : نمایشگاه انفرادی، گالری اعتماد، تهران
1382 : نمایشگاه انفرادی، خانه‌ی هنرمندان، تهران
1383 : نمایشگاه انفرادی، گالری اعتماد، تهران
1385 : نمایشگاه انفرادی، گالری هما، تهران
1385 : نمایشگاه انفرادی، گالری اعتماد، تهران
1389 : نمایشگاه انفرادی، گالری اعتماد، تهران
1391 : نمایشگاه انفرادی، گالری مریم فصیحی هرندی، تهران
1393 : نمایشگاه انفرادی، گالری مریم فصیحی هرندی، تهران
1394 : نمایشگاه انفرادی، «تهران 1335-1325»، گالری مریم فصیحی هرندی، تهران
1396 : نمایشگاه انفرادی، «یاس ایرانی»، گالری مریم فصیحی هرندی، تهران
نمایش های گروهی:
1387 : نمایشگاه گروهی، گالری اعتماد، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، گالری ماه، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی نقاشی، «پنجره‌ی باز»، گالری ساربان، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، گالری مریم فصیحی هرندی، تهران
1393 : نمایشگاه گروهی «متولد تهران»، گالری لاله جون، بازل
1394 : نمایشگاه گروهی، «منتظر چه هستی؟»، گالری لاله جون، بازل
1396 : نمایشگاه گروهی، «سی و دو دیدگاه»، گالری مریم فصیحی هرندی، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «ناتمام است درخت»، گالری امکان، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «/زندگی/خاموش/»، تالار این/جا، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «شبتاب 4»، گالری آزاد، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «نفت پردیس»، بالیس هِرتلینگ، پاریس
1397 : نمایشگاه گروهی، «فروش آزاد»، گالری طراحان آزاد، تهران