لیلا ویسمه

بیوگرافی:
1384 : مدرک کارشناسی در رشته ی نقاشی، دانشکده‌ی هنر تهران
نمایش های انفرادی:
1390 : نمایشگاه انفرادی، گالری دی، تهران
1394 : نمایشگاه انفرادی، «خرگوش‌هایی که مسبب همه‌ی مشکلات شدند»، گالری اعتماد، تهران
1397 : نمایشگاه انفرادی، «این زمستان را پایانی نیست»، گالری اعتماد، تهران
نمایش های گروهی:
1388 : نمایشگاه گروهی، جشنوارهی تئاتر عروسکی دانشگاه تهران، ایران
1390 : نمایشگاه گروهی، «100 آثار، 100 هنرمند»، گالری گلستان، تهران
1391 : نمایشگاه گروهی، «میزانسن»، گالری اعتماد، دبی
1391 : نمایشگاه گروهی، «از گذشته تا فردا»، تهران
1391 : نمایشگاه گروهی، «هفت چشم‌انداز»، مرکز فرهنگی نیاوران؛ تهران
1391 : نمایشگاه گروهی، «اسباب‌بازی»، گالری الهه، تهران
1392 : نمایشگاه گروهی، «هنرمندان زن اتریشی و ایرانی»، کانون فرهنگی اتریش، تهران
1393 : نمایشگاه گروهی، «هنر در خدمت صلح»، گالری محسن، تهران
1394 : نمایشگاه گروهی، «خروس»، گالری شکوه، تهران
1394 : نمایشگاه گروهی، شهر کتاب فرشته، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی، «دهمین سالگرد تاسیس گالری شیرین»، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، گالری اعتماد نگارستان، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه تابستانی»، گالری اعتماد، تهران