مائده امیری

بیوگرافی:متولد 1364 تهران
لیسانس نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ
نمایش های انفرادی:درآمدی بر ویرانی،گالری فرمانفرما،1398
نمایش های گروهی:فروش سالانه گالری فرشته،1395