مجید کورنگ بهشتی

نمایش های انفرادی:
1377 : نمایشگاه انفرادی عکاسی، مرکز عکاسان ایران، تهران
1380 : نمایشگاه انفرادی عکاسی، گالری برگ، ایران
1387 : نمایشگاه انفرادی عکاسی، «چشم درون: یک چشم‌انداز»، موزهی هنر معاصر، ایران
1389 : نمایشگاه انفرادی عکاسی، «خوابگرد»، گالری آزاد، تهران
1391 : نمایشگاه عکس انفرادی، «دفترچهی سی. آی. تی.»، گالری آزاد، تهران
نمایش های گروهی:
1384 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه عکس معاصر ایران، مون‌پارناس، فرانسه
1386 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه عکاسی ایران معاصر، ونیز، ایتالیا
1396 : نمایشگاه گروهی، «96+»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «228»، گالری راه ابریشم - پارک لاله، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «اَمُرداد»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «آب»، نگارخانه لاله، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «فراواقع نمايی در هنرمعاصر ايران»، گالری شیرین، تهران
جوایز:
1378 : کسب جایزه برای نقاش برگزیده، رقابت بین‌المللی «گفتگوی تمدن‌ها»، تهران