محمدرضا فراهانی

بیوگرافی:
دریافت مدرک کارشناسی ارتباطات، گرایش روابط عمومی دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز