مریم آیین

نمایش های گروهی:
1397 : نمایشگاه گروهی، «فروش آزاد»، گالری طراحان آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «چهل - پنجاه - شصت»، گالری طراحان آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «دو از هزاران»، نگارخانه الهی، رشت
1398 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه نقاشی و مجسمه»، نگارخانه سروناز، شیراز
1398 : نمایشگاه گروهی، «من»، گالری آتلیه‌ی کبود، تبریز
1398 : نمایشگاه گروهی، «16 اثر از 3 مجموعه»، گالری هان، شیراز