مریم زندی

نمایش های انفرادی:
1352 : نمایشگاه انفرادی، «سیاه و سفید»، گالری قندریز، تهران
1353 : نمایشگاه انفرادی ، «بازی‌های آسیایی»، گالری قندریز، تهران
1358 : نمایشگاه انفرادی، «شکل دادن سنتی در ترکمن-صحرا»، موزهی نگارستان، تهران
1370 : نمایشگاه انفرادی، چهارمین دورهی نمایشگاه سالیانهی نقاشی، موزهی هنرهای معاصر، تهران
1370 : نمایشگاه انفرادی، «پرتره‌هایی از صحنهی ادبیات ایرانی»، هتل هیلتون، واشینگتن، ایالات متحده
1372 : نمایشگاه انفرادی، «پرترهی هنرمندان معاصر ایران»، گالری برگ، تهران
1374 : نمایشگاه انفرادی، «عکاسی - نقاشی» با الف. حقیقی، گالری گلستان، تهران
1377 : نمایشگاه انفرادی، مجموعهای از پرترهها، گالری گلستان، تهران
1377 : نمایشگاه انفرادی، «نگاهی دیگر به طبیعت»، گالری هفت ثمر، تهران، ایران
1381 : نمایشگاه انفرادی، «رنگ و شیشه»، گالری گلستان، تهران
1382 : نمایشگاه انفرادی، «رنگ و شیشه»، گالری گلستان، تهران
1386 : نمایشگاه انفرادی، «عکسها»، گالری دی، تهران
1388 : نمایشگاه انفرادی، «عکسها»، گالری گلستان، تهران، ایران
1391 : نمایشگاه انفرادی، «محدودیتها»، گالری گلستان، تهران
1394 : نمایشگاه انفرادی عکس، گالری گلستان، تهران
1396 : نمایشگاه انفرادی عکس، «چهره های ۵: سیمایی از موسیقی معاصر ایران»، گالری ایوان، تهران
نمایش های گروهی:
1355 : نمایشگاه گروهی، «سیاه و سفید»، گالری پِنتاکس، لندن
1369 : نمایشگاه گروهی، «نقاشی از صورت»، موزهی هنر معاصر، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «96+»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «تک درخت»، گالری ایوان، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «ششمین جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح»، پردیس ملت، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «شبتاب 4»، گالری آزاد، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «به یاد اکبر رادی»، گالری آریا، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «چند روزی در میان»، مرکز نبشی، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «اسناد زندگی»، گالری نگاه، تهران
جوایز:
1393 : کسب دوبارهی جایزهی «تاثیرگذارترین عکس سال»، برای چاپ «انقلاب 1979»