نازیلا محمدی

بیوگرافی:متولد ۱۳۵۷ ، کارشناس ارشد کامپیوتر
شروع فعالیت هنری از سال ۱۳۹۷گذراندن۶ ترم طراحی و نقاشی و ۲ ترم تاریخ هنر در دانشکده هنر دانشگاه تهران"