مهسا طوسی

نمایش های انفرادی:
1398 : نمایشگاه انفرادی، «سپید هنگام روییدن»، گالرى عصر، تهران